ALGEMENE VOORWAARDEN CHEMALEX BELGIUM BVBA

  1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle met onze firma aangegane overeenkomsten.
   Eigen voorwaarden van opdrachtgevers en leveranciers, waarnaar zij in hun geschriften mochten verwijzen, worden door ons niet aanvaardt.
  2. Alle offertes zijn vrijblijvend en kunnen zonder opgave van redenen door ons steeds worden ingetrokken. Onze firma is niet gebonden door bestellingen, hoe ook gedaan ,die niet door ons schriftelijk zijn bevestigd.
  3. Leveringstermijnen worden slechts bij wijze van inlichting, rekening gehouden met onze bevoorradings- en productiemogelijkheden opgegeven. Overschrijding ervan door welke oorzaak ook geeft aan de koper nimmer het recht op enige schadevergoeding noch op annulatie van de bestelling, resp. ontbinding der overeenkomst.
  4. Indien na het afgeven van een bindend aanbod of na aanvaarding van een opdracht, resp. tijdens de uitvoering ervan, prijsverhogende omstandigheden optreden, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, zoals bij stijging der lonen, materiaalprijzen, vervoerprijzen, taksen, rechten en reevaluaties, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.
  5. Bij de uitvoering van opdrachten behouden wij ons geringe afwijkingen voor.
   wanneer artikelen speciaal moeten worden vervaardigd, is de klant verplicht de verschillen die hierdoor in min of meer kunnen ontstaan, voor zijn rekening te nemen. Ook wij zijn gerechtigd vooraleer tot de vervaardiging over te gaan, een voorschot te eisen van ten minste een derde van de waarde van het bestelde.
  6. Alle clichés, stempels en dergelijke, gebruikt voor de fabricatie, het graveren en ijken van artikelen ook wanneer zij door de klant betaald zijn, blijven bij ons bewaard. Van tekeningen, ontwerpen en dergelijke die door ons of in onze opdracht zijn gemaakt, mag zonder onze schriftelijke toelating geen gebruik worden gemaakt.
  7. Alle facturen zijn contant en netto betaalbaar te Antwerpen, taksen steeds ten laste van de klant.
   Deze betalingswijze wordt door het trekken van wissels, die nimmer schuldvernieuwing opleveren, niet veranderd. Bij niet-betaling van een wissel of deer het niet-nakomen van een toegestane betalingstermijn worden alle alsdan nog krachtens andere facturen verschuldigde bedragen zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Bij overschrijding van de betalingstermijn met dertig dagen wordt het verschuldigd bedrag verhoogd met een schadevergoeding van 15% voor bedragen tot 2500 EUR en van 10% voor bedragen boven de 2500 EUR onverminderd verwijlintresten aan 1,25% per maand, die van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd zijn op alle niet betaalde bedragen vanaf de datum van de facturen.
  8. Bij levering in gedeelten zal, indien het reeds geleverde en gefactureerde niet tijdis is betaald, de prijs der net afgenomen goederen onmiddellijk verschuldigd zijn, onverminderd ons recht de overeenkomst m.b.t. de nog niet geleverde goederen, als van rechtswege ontbonden te beschouwen en uit dien hoofde een schadevergoeding, gelijk aan 30% van de verkoopsprijs, te eisen. M.b.t. alle andere bestelde goederen, die om welke reden ook door de klant niet worden afgenomen, hebben wij de keuze ofwel, de nakoming van de verbintenissen van de koper te vorderen, ofwel de overeenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen, en uit dien hoofde een schadevergoeding, gelijk aan 30% van de verkoopprijs te vorderen.
  9. Het vervoer van de goederen zulks in de ruimste zin van het woord, is geheel voor risico van de klant, mede inzien de zending franco zou geschieden zodat bij breuk en beschadiging van welke aard ook, gedurende het vervoer ontstaan voor zijn rekening moet nemen.
  10. Klachten dienen binnen de 48 uur na ontvangst der goederen, schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de levering zonder meer geacht wordt te zijn aanvaard. Zolang het door de cliënt verschuldigde bedrag niet volledig is voldaan, blijven de geleverde goederen onze eigendom en zijn wij bij niet tijdelijke betaling gerechtigd deze terug te nemen, waartoe wij onherroepelijk en zonder rechterlijke tussenkomst door hem zijn gematigd. Na de datum van levering is elk risico – geen enkel uitgezonderd – voor rekening van de klant.
  11. Op zicht, in bruikleen, of in consignatie gegeven goederen moeten op de vastgestelde datum, resp. op ons eerste verzoek worden terug gegeven. Beschadigde of ontbrekende goederen worden gefactureerd aan de prijs van de dag.
  12. Zonder onze schriftelijke toestemming zijn onze vertegenwoordigers niet gemachtigd om geldbedragen te incasseren.
  13. De prijsaanbiedingen, studies, projecten, facturen, documenten alsook de modellen, schetsen, interpretaties, schikkingen, ideeën enz… welke ook de gebruikte technieken zijn, blijven in elk geval uitsluitende eigendom van CHEMALEX BELGIUM BVBA en morgen onder geen enkel voorwendsel noch gedeeltelijk, noch in haar geheel aan derden meegedeeld worden noch nagedrukt, noch nagemaakt worden, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toelating van CHEMALEX BELGIUM BVBA. Nadruk of namaak onder welke vorm ook en met om het even welk procédé maakt een daad van namaking en/of oneerlijke concurrentie uit, wanneer ze uitgevoerd werd zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van CHEMALEX BELGIUM BVBA (Wet van 23 december 1934).
  14. CHEMALEX BELGIUM BVBA is niet verantwoordelijk voor materiële vergissingen in de samenstelling of het totaal van de verschuldigde bedragen, waarbij deze vergissingen nooit enige grond tot rechtsvordering van welke aard ook in hoofde van de klant kunnen opleveren.
  15. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, worden aan het oordeel van de bevoegde rechter te Antwerpen onderworpen.