Algemene Verkoopsvoorwaarden CARRYON – CHEMALEX BELGIUM BVBA (BV)

Elke bestelling, ongeacht of deze per e-mail, computerbestand, briefwisseling, fax of op een andere wijze wordt doorgegeven, impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Telefonische bestellingen worden niet aanvaard! .

CarryOn & Chemalex Belgium bv(ba)

De in de algemene verkoopsvoorwaarden vernoemde naam “CARRYON” maakt referentie naar officiële naam van de onderneming CHEMALEX BELGIUM BVBA. Beide namen zijn in alle opzichte als identiek te beschouwen. CARRYON is reeds meer dan 25 jaar de verkoopnaam /-entiteit van CHEMALEX BELGIUM BVBA. Alle hier onder benoemde verkoopsvoorwaarden zijn gelijk voor beide namen.

Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle met onze firma aangegane overeenkomsten. Eigen voorwaarden van opdrachtgevers en leveranciers, waarnaar zij in hun geschriften mochten verwijzen, worden door ons niet aanvaardt.

Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend en kunnen zonder opgave van redenen door ons steeds worden ingetrokken. Onze firma is niet gebonden door bestellingen, hoe ook gedaan ,die niet door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Aanvaarding van opdracht

Indien na het afgeven van een bindend aanbod of na aanvaarding van een opdracht, resp. tijdens de uitvoering ervan, prijsverhogende omstandigheden optreden, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, zoals bij stijging der lonen, materiaalprijzen, vervoerprijzen, taksen, rechten en reevaluaties, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen

Bestellingen

Geplaatste bestellingen worden pas definitief na schriftelijke bevestiging van de bestelling door CARRYON, die tevens een bevestiging zal zijn van de algemene voorwaarden

Prijzen

Onze prijzen zijn netto, exclusief BTW af fabriek. Deze prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van schommelingen in valuta, materialen of de economische situatie.;

Personalisaties allerhande:

Voor alle mogelijke personalisaties op de geleverde artikelen (o.a. zeefdruk, transferts, broderie,…) kunnen geringe afwijkingen in kleur, uiterlijk of plaatsing in geen geval aanleiding geven tot weigering van de bestelling. In het geval van een nabestelling worden, indien een element van de oorspronkelijke markering wordt gewijzigd, de technische kosten opnieuw in rekening gebracht. De geleverde artikelen met markering kunnen afwijken van de bestelling met + of -5%, afhankelijk van de productierisico's. Alleen werkelijk geleverde goederen worden tegen het overeengekomen tarief gefactureerd en zijn verschuldigd. In geval van annulering of wijziging van de bestelling, factureert CARRYON aan de klant de transportkosten van 15 € exBTW per pakket, evenals de herstockagekosten van 10% van het bedrag exBTW van de goederen of van een forfaitaire waarde van 10 € exBTW indien de waarde van de 10% minder dan 10 € exBTW bedraagt. Indien een bestelling mét personalisatie een backorder omvat, kan deze alleen worden gepersonaliseerd indien het boven het minimum markeringsbedrag of -aantal ligt. De markering van het backorder zal worden gefactureerd tegen de prijs van het aantal van de backorder..

MARQUAGES

De légères variations de teintes, d'aspect ou de positionnement ne peuvent en aucun cas entraîner le refus de l'acceptation de la commande. Les frais techniques sont en sus et payables à la première commande. Lors d'une reconduction de commande, si un élément quelconque du marquage initial change, les frais techniques seront facturés à nouveau.
Les quantités des transferts livrées pourront varier de + ou -5% par rapport à la commande, en fonction des aléas de production. Seuls les transferts livrés seront facturés au tarif convenu et dus.
Les articles avec marquage livrées pourront varier de + ou -2% par rapport à la commande en fonction des aléas de production. Seuls les articles effectivement livrés seront facturés au tarif convenu et dus.

Drukproef

Na aanvaarding van een vaste order, kan CARRYON op schriftelijk verzoek een proefdruk maken. Het wordt sterk aangeraden om uw bestanden en documenten goed te controleren. De bestelling en het begin van de productie vinden pas plaats nadat de goedkeuring van de proefdruk is ontvangen. De aanvaarding van de drukproef is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant. Indien een fout, wat deze ook moge zijn, niet vòòr productie is gecorrigeerd (tekst, kleuren, positie of ander), is "CARRYON" op geen enkele wijze aansprakelijk. Indien "CARRYON" de drukproef moet corrigeren ten gevolge van een fout of een wijziging van welke aard ook, zal "CARRYON" de verschuldigde kosten van ongeveer 70€ per uur aan de klant factureren. Er kan een prototype worden gemaakt. Deze wordt gefactureerd tegen 250 euro exclusief BTW (ter indicatie) of meer indien het eencomplex artikel is of een productie op maar in Europa, Noord-Afrika, turkije of in Azië. Deze prijs wordt vastgesteld naar gelang van de beperkingen die voortvloeien uit de technische kosten, de verwerking van het (de) bestand(en), de ondersteuning en de verzendingskosten. Elke wijziging van dit prototype zal resulteren in een nieuwe factuur met opnieuw deze kosten.

MAQUETTE

Indien de geleverde markeringselementen te onnauwkeurig zijn en een volledige retouche van de grafische elementen of een creatie van een logo of tekening noodzakelijk is, zullen de creatiekosten gefactureerd worden op basis van 70€ exBTW per uur

Monsters / Stalen

Alle bestelde monsters worden in rekening gebracht plus verzendkosten die van toepassing zijn afhankelijk van de verzendservice, het land en de verzendkosten die van de verzendservice worden ontvangen op het moment dat het monster wordt besteld. Deze kosten kunnen verschillende keren per jaar veranderen.

Eerste bestelling

Aangezien wij alleen met professionele klanten werken, moeten alle eerste bestellingen per mail geplaatst worden, en vergezeld zijn van alle officiële informatie zoals officiële bedrijfsnaam, volledig adres, BTW-nummer, en kopie van het uittreksel van het Belgische Staatsblad. De betalingswijze voor de eerste bestelling is netto bij de bestelling. De goederen worden pas verzonden na volledige betaling van de factuur. Een stalenbestelling is géén gegronde eerste bestelling !

Backorders

Elke backorder aangekondigd op het moment van het plaatsen van de bestelling en de validatie ervan zal worden beschouwd als geaccepteerd, verzonden na aanvulling en gefactureerd inclusief verzendkosten voor backorders. Het is aan de klant om de termijn voor de aanvaarding van de goederen te bepalen. In geval van herziening van de datum van levering, zal geen enkele annulering en/of teruggave van backorders aanvaard worden zonder ons voorafgaand akkoord.

Artikelen

Onze catalogi zijn niet contractueel. Wijzigingen in de technische of kwalitatieve specificaties van onze producten kunnen zich voordoen zonder dat wij daarvoor aansprakelijk kunnen worden gesteld. De verkochte artikelen worden hoofdzakelijk ingevoerd en de oorsprong ervan kan voor eenzelfde categorie produkten verschillend zijn. Geringe afwijkingen in kleur of ontwerp kunnen geen aanleiding geven tot weigering van de bestelling. De verantwoordelijkheid voor de controle van de conformiteit van de producten bij ontvangst en/of vóór elke verwerking berust bij de Klant, ongeacht de ontvanger. Geen enkele klacht zal worden aanvaard, ongeacht de reden, indien de zonder bedrukking geleverde goederen na verwerking worden betwist.

Klachten

Klachten dienen binnen de 48 uur na ontvangst der goederen, schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de levering zonder meer geacht wordt te zijn aanvaard. Zolang het door de cliënt verschuldigde bedrag niet volledig is voldaan, blijven de geleverde goederen onze eigendom en zijn wij bij niet tijdelijke betaling gerechtigd deze terug te nemen, waartoe wij onherroepelijk en zonder rechterlijke tussenkomst door hem zijn gematigd. Na de datum van levering is elk risico – geen enkel uitgezonderd – voor rekening van de klant.

Op maat !

Bij de uitvoering van op maat gemaakte opdrachten behouden wij ons geringe afwijkingen voor. Wanneer artikelen speciaal moeten worden vervaardigd, is de klant verplicht de verschillen die hierdoor in min of meer kunnen ontstaan, voor zijn rekening te nemen. Ook wij zijn gerechtigd vooraleer tot de vervaardiging over te gaan, een voorschot te eisen van ten minste een derde van de waarde van het bestelde.

Clichés e.d.

Alle clichés, stempels en dergelijke, gebruikt voor de fabricatie, het graveren en ijken van artikelen ook wanneer zij door de klant betaald zijn, blijven bij ons bewaard. Van tekeningen, ontwerpen en dergelijke die door ons of in onze opdracht zijn gemaakt, mag zonder onze schriftelijke toelating geen gebruik worden gemaakt.

Facturen

Alle facturen zijn contant en netto betaalbaar te Antwerpen, taksen steeds ten laste van de klant. Deze betalingswijze wordt door het trekken van wissels, die nimmer schuldvernieuwing opleveren, niet veranderd. Bij niet-betaling van een wissel of deer het niet-nakomen van een toegestane betalingstermijn worden alle alsdan nog krachtens andere facturen verschuldigde bedragen zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Bij overschrijding van de betalingstermijn met dertig dagen wordt het verschuldigd bedrag verhoogd met een schadevergoeding van 15% voor bedragen tot 2500 EUR en van 10% voor bedragen boven de 2500 EUR onverminderd verwijlintresten aan 1,25% per maand, die van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd zijn op alle niet betaalde bedragen vanaf de datum van de facturen.

Leveringstoleranties

18. Wegens fabricage-onzekerheden is het niet altijd mogelijk de exact bestelde hoeveelheden te leveren. De toleranties, die de klant verplicht is te aanvaarden, variëren van plus of min 2 tot 10%, afhankelijk van de oplage. Binnen deze grenzen factureren wij de werkelijk geleverde hoeveelheden.

Leveringstermijnen

Leveringstermijnen worden slechts bij wijze van inlichting, rekening gehouden met onze bevoorradings- en productiemogelijkheden opgegeven. Overschrijding ervan door welke oorzaak ook geeft aan de koper nimmer het recht op enige schadevergoeding noch op annulatie van de bestelling, resp. ontbinding der overeenkomst.

Vervoer leveringen

Het vervoer van de goederen zulks in de ruimste zin van het woord, is geheel voor risico van de klant, mede inzien de zending franco zou geschieden zodat bij breuk en beschadiging van welke aard ook, gedurende het vervoer ontstaan voor zijn rekening moet nemen.

Catalogi en tekortkomingen

Alle artikelen in onze catalogus zijn doorgaans op voorraad. Er kunnen zich echter voorraad tekorten voordoen, waarvoor wij op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld kunnen worden. Geen énkele schadevergoeding of compensatie kan verschuldigd zijn op welke grond dan ook.

Bruikleen

Op zicht, in bruikleen, of in consignatie gegeven goederen moeten op de vastgestelde datum, resp. op ons eerste verzoek worden terug gegeven. Beschadigde of ontbrekende goederen worden gefactureerd aan de prijs van de dag.

vertegenwoordigers

18. 24. Zonder onze schriftelijke toestemming zijn onze vertegenwoordigers niet gemachtigd om geldbedragen te incasseren. Behalve als het gaat om één van de aandeelhouders.

Intellectuele rechten

18. 25. De prijsaanbiedingen, studies, projecten, facturen, documenten alsook de modellen, schetsen, interpretaties, schikkingen, ideeën enz… welke ook de gebruikte technieken zijn, blijven in elk geval uitsluitende eigendom van CARRYON en morgen onder geen enkel voorwendsel noch gedeeltelijk, noch in haar geheel aan derden meegedeeld worden noch nagedrukt, noch nagemaakt worden, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toelating van CARRYON. Nadruk of namaak onder welke vorm ook en met om het even welk procédé maakt een daad van namaking en/of oneerlijke concurrentie uit, wanneer ze uitgevoerd werd zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van CARRYON (Wet van 23 december 1934).

Extra Rechten

18. 26. CARRYON is niet verantwoordelijk voor materiële vergissingen in de samenstelling of het totaal van de verschuldigde bedragen, waarbij deze vergissingen nooit enige grond tot rechtsvordering van welke aard ook in hoofde van de klant kunnen opleveren.

27. Overmacht

18.CARRYON wordt automatisch ontheven van haar verplichtingen indien de betalingsvoorwaarden niet werden nageleefd door de klant of in het geval van overmacht of gebeurtenissen zoals arbeidsconflict, volledige of gedeeltelijke staking bij zijn leveranciers, dienstverleners, transporteurs, postkantoren, openbare diensten, slecht weer, onbeschikbaarheid van grondstoffen of energie, dwingend bevel van de overheid (invoerverbod, embargo), bedrijfsongelukken, machinebreuk, explosie, epidemie, oorlog, gewapende conflicten, aanslag, aardbeving, vordering, brand, overstroming, ongelukken met gereedschappen, tekortkoming of tekortkoming van een leverancier of onderaannemer, defecten aan hardware of computernetwerken. Het optreden van een geval van overmacht heeft tot gevolg dat de uitvoering van de contractuele verplichtingen van CARRYON wordt opgeschort. CARRYON zal de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van gevallen of gebeurtenissen van overmacht.

28. Persoonsgegevens en recht van verzet.

18. De bij het opstellen van de offerte / bestelling / factuur verzamelde gegevens worden door het bedrijf verzameld en geregistreerd met het oog op de uitvoering van de dienst en het beheer van eventuele klachten. Alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor deze doeleinden worden bewaard, en dit gedurende een periode van drie jaar. Overeenkomstig de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018), betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR), heeft u het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren en te wissen. U kunt ook, op legitieme gronden, bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u een e-mail of een brief sturen naar de volgende adressen: sales@carryon.be of Edmond Thieffrylaan 114A, 2640 Mortsel, België, met in de onderwerpregel "Persoonsrechten" en bijgesloten een kopie van uw identiteitsbewijs.

29. Clausule inzake behoud van eigendomstitel: (wet van 25.12.2016) van kracht sinds 1 januari 2018

18. De eigendomsoverdracht vindt slechts plaats na volledige betaling van de prijs van de verkochte goederen, waarbij de risico's overgaan vanaf de levering van de goederen. De klant is verplicht de goederen te verzekeren niettegenstaande deze clausule en de onbetaalde goederen apart te houden en ons de betaling onmiddellijk te doen toekomen in geval van wederverkoop. Deze clausule is van toepassing in geval van een insolventieprocedure. Ons terugvorderingsrecht geldt zowel voor de goederen als voor de prijs indien deze reeds werden doorverkocht.

30. Ontvangst en terugzending van goederen

18. 30. Ontvangst en terugzending van goederen, herroepingsrecht en terugbetaling De goederen reizen op eigen risico van de Klant, ongeacht de ontvanger of de gekozen wijze van vervoer. In geval van schade moeten de gebruikelijke aanvragen worden gemaakt bij de vervoerder die door de klant voor het vervoer ervan verantwoordelijk is. Geen enkele terugzending van goederen zal worden aanvaard zonder ons voorafgaand akkoord. Geen enkele klacht zal worden aanvaard, ongeacht de reden, indien de zonder bedrukking geleverde goederen na eigen verwerking door de klant worden betwist. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de conformiteit van de producten bij ontvangst te controleren. Geen enkele terugzending van goederen zal worden aanvaard zonder ons voorafgaand akkoord. In geval van terugzending te wijten aan een fout van de klant (fout bij de bestelling, bij de validatie van de bestelling, annulering, of elke andere fout), zal CARRYON aan de klant de transportkosten van 15€ exBTW per pakje factureren, evenals de kosten van herbevoorrading ter waarde van 10% van het bedrag exBTW van de goederen of een forfaitaire waarde van 10€ exBTW indien de waarde van de 10% lager is dan 10€ exBTW. Het recht om een bestelling te annuleren geldt voor producten in voorraad, niet voor de levering van gepersonaliseerde goederen of goederen die op uw verzoek op maat zijn gemaakt. Bij gebruikte kledingstukken is omruiling volledig uitgesloten. Indien de Klant de producten terugzendt zonder het akkoord van "CARRYON", zullen de producten ter beschikking van de Klant worden gehouden en in geen geval aanleiding geven tot een creditnota. Vervolgens is de Klant aansprakelijk voor de kosten en risico's van het terugzenden van de betrokken producten. CARRYON zal de bestelde producten niet omruilen of terugbetalen. Elk product dat moet worden geruild of terugbetaald, moet op eigen kosten van de klant teruggebracht of -gestuurd worden naar het magazijn waaruit de goederen zijn vertrokken zijn. Dit kan ofwel bij "CARRYON" zélf zijn, maar meestal naar één van de partners van CARRYON's in het buitenland, in hun oorspronkelijke staat en verpakking en met het volledige product. Indien de bovenvermelde procedure niet wordt gevolgd en de aangegeven termijnen niet worden nageleefd, kan de klant geen klacht indienen wegens niet-conformiteit of zichtbaar gebrek van de geleverde producten, die dan geacht worden conform en vrij van enig zichtbaar gebrek te zijn. Verzendingen énkel per normaal pakket, rembourse- zendingen zullen worden geweigerd. De kosten voor een fout van de klant zullen aan de klant worden aangerekend.

Exclusief Belgisch verdeler :

* Halfar Promotionele Tassen * FARE Paraplu's * MBW Plush * The One Towelling badstof * TITAN Bagage & reisartikelen * Travelite Bagage & reisartikelen .

INFO CARRYON

CARRYON - Chemalex Belgium bvba - Edmond Thieffrylaan 114A - 2640 Mortsel - Belgium Tel: +32 3 454 05 97 - E-mail: sales@carryon.be - web: www.carryon.be ING: BE82 3200 4040 0368 - BIC: BBRUBEBB / KBC: BE97 4056 0905 5149 - BIC: KREDBEBB BTW: BE0446.914.335 - HRA 289 451 .